Relativity Game

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในงาน กีฬาสัมพันธภาพ Relativity Game ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกแข่งขันดังนี้ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองวอลเล่ย์บอล ประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี