ประชุมความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย

 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมหารือด้านความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งรับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม ST 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี