งานหลักสูตร วท.ม เคมีประยุกต์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Modification of Natural Rubber Sheets “

งานหลักสูตร วท.ม เคมีประยุกต์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Modification of Natural Rubber Sheets”

งานหลักสูตร วท.ม เคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์    ดร. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Modification of Natural Rubber Sheets by Polyethyleneimine-functionalized Poly(methyl methacrylate) Particles” เมื่อวันพุธที่ 27 ม.ค.2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี