กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่สถานประกอบการร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่สถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของบริษัท คุณมนัสกร ศิริประพนธ์โรจน์ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความรู้กับรายวิชาหัวพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษาและฝึกงาน) โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี