โครงการนักวิทย์จิตอาสา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการนักวิทย์จิตอาสา ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 8.30-17.30 น. (8 ชั่วโมง) ณ บริเวณโดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี