ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ และนางสาวพุธิตา แก้วกระจ่าง  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี