ประชุมการหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือด้าน Network security กับบริษัท BAY COMPUTING จำกัด

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือในเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงาน การออกฝึกสหกิจศึกษา การอบรมให้อาจารย์และนักศึกษาในด้าน Network security และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร และ คุณศิวาพร ไชยคำวัง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล จากบริษัท BAY COMPUTING จำกัด และคุณสินีนาฎ คำวงศ์ปิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจาก บริษัท E-Cop Managing Risk. Securing Enterprise จำกัด (บริษัทย่อย) มาร่วมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนพรรษา โดยจะมีการทำความร่วมมือระดับคณะในโอกาสต่อไป

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี