โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2558 ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้อง ST-1 701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี