การประกวดแข่งขันโครงงาน งานสหกิจศึกษาดีเด่น มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2559

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากประกวดแข่งขันโครงงาน งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ อาคาร 3 (INTERNATIONAL PROGRAM BUILDING) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

 

ประเภทที่ 1 ประเภทนานาชาติ

– รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ นางสาวเกตุนภาพร เกตุประดิษฐ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ชื่อโครงงาน : Synthesis and characterization of LaPO4:Ho3+nanopowders

สถานประกอบการ : Vietnam National University-Hanoi University of Science

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้แก่ นางสาวพันธิตรา งามวัน  และนางสาววราภรณ์ พ้นทุกข์ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

ชื่อโครงงาน : Effect on growth and biochemical composition of microalgae

สถานประกอบการ : National pintung University of Science and Technology

 

ประเภทที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ได้แก่ นายพงศธร เกียรติเจริญพร นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงงาน : การพัฒนา WarWolf ด้วย Unity Engine

สถานประกอบการ : บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจ้นท์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ได้แก่ นายวัชรพงศ์ นารีจันทร์  นายจักรพันธ์ มีการุณ  และ นายสุจินดา เจริญสมบัติ นักศึกษาภาควิชาเคมี

จากผลงาน : การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติคสำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อม

สถานประกอบการ : บริษัท โกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

 

ประเภทที่ 3 ประเภทนวัตกรรม

– รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ นางสาวปริตา สุวรรณศรี นางสาวนวลลออ เกียมา และ นางสาวภัทชรียา บุตรกระจ่าง นักศึกษาภาควิชาเคมี

ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดตรวจสอบสารทองแดงบนร่องรอยที่เกิดจากลูกกระสุนปืน

จากสถานประกอบการ : ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้แก่ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ : ระบบกำกับนิพจน์ระบุนามสำหรับคลังข้อมูลภาษา (Name Entity Annotation Platform)

สถานประกอบการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมช่าติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

ประเภทที่ 4 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และ การจัดการ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้แก่ นางสาวพุธิตา แก้วกระจ่าง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ : การใช้งานภาพกราฟิกเวกเตอร์และแอนิเมชันประกอบ E-PUB

สถานประกอบการ : บริษัท รีเสิร์ซ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี