ภาพการประชุม Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of Life

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan),Kobe University (Japan), Islamic University of Indonesia (Indonesia) และ National Food Research Institute (Japan)ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ

The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2015)
ในหัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of Life”
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศการประชุมทางวิชาการนานาชาติวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี