การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ในการเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผล การบริหารจัดการ และสัมภาษณ์ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ และศิษย์เก่า  วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ณ  ห้องประชุม ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี