ประชุมการดำเนินงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (TICST2015)

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมการดำเนินงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (TICST2015) วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี