ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013

โครงการอบรม เทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013
อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี