มอบรางวัลงานวิจัยนักศึกษา โครงการประกวด จุดประกายงานวิจัย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554