โครงการประชุมประจาพิจารณ์แผนกลยุทธ์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2552