โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๓

เปิดการอบรม – นางวราภรณ์  อาชานนท์  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๓ โดยมีพันโทหญิงเมลดา  เอมพันธุ์  จากสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20151125-training_09 20151125-training_88 20151125-training_87

20151125-training_81 20151125-training_52 20151125-training_21

20151125-training_93 20151125-training_61 20151125-training_54