โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๒

เปิดการอบรม – นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๒ โดยมีพันโทหญิงเมลดา  เอมพันธุ์  จากสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151124-Training_05 20151124-Training_23 20151124-Training_33

20151124-Training_50 20151124-Training_61 20151124-Training_63

20151124-Training_64 20151124-Training_76 20151124-Training_79