โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๑

เปิดการอบรม – นางวราภรณ์  อาชานนท์  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๑ โดยมีพันโทหญิงเมลดา  เอมพันธุ์  จากสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151123-Training_08 20151123-Training_26 20151123-Training_60

20151123-Training_36 20151123-Training_62 20151123-Training_70

20151123-Training_88 20151123-Training_81 20151123-Training_80