ปฐมนิเทศ นศ เพชรราชมงคล

เปิดโครงการ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา “เพชรราชมงคลธัญบุรี”  พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ณ  ห้องประชุมเมธาวี