ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช อ.อลงกต สุวรรณมณี ดร.ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล อ.วิจิตร สนหอม และนายคมกริช พุ่มเกิด

ตัวแทน – ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช  อ.อลงกต สุวรรณมณี  ดร.ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข ดร.สันติกร  ภมรปฐมกุล อ.วิจิตร สนหอม และนายคมกริช พุ่มเกิด  ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี