โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน”

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน” พร้อมบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา