เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สนพ.สสน.สป. ประจำปี ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สนพ.สสน.สป. ประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานแพทย์ ร่วมกับ วปอ.๕๗ (หมู่นกหัวขวาน) จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ