รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

เปิดงาน – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย  “คหกรรมศาสตร์สืบสานงานองค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร”  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี