นายพงษ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการประจำปี

ประชุมวิชาการ – นายพงษ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการประจำปี ของสภาคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่อง สวัสดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการและพนักงาน มทร.ธัญบุรี ณ ห้องบรรยายรวม AR 203 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี