ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการสอนเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

เปิดโครงการ –  ผศ.ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการสอนเพื่อเตรียมสอบ TOEIC พร้อมกับมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร  ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี