อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ศิลปะไทยร่วมสมัย”

อาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ร่วมถ่ายภาพกับ ผศ.อริยา  สุอังคะวาทิน  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ ในโอกาสที่เข้าบรรยายพิเศษหัวข้อ  “ศิลปะไทยร่วมสมัย”  ณ  ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี