จัดอบรมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในด้านการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคารและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี