ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(E-Office) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารศูนย์บริการความรู้ (CKC)