โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สาขาวิชาฟิสิกส์

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558  หัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์ของการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา” ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเมวิกา คงมั่น เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด เป็นวิทยากร นายกิตติพจน์ กั๊กสูงเนิน ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. และนางสาวชลิดา พู่โพธิ์ Sale Engineer บริษัท หริกุล ชายเอนช์ จำกัด ศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์มาให้ความรู้และไขข้อข้องใจต่างๆ ให้กับน้องๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนออกสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ ห้อง ST1-715 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี