โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล” ในโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558  ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ณ ห้อง ST1-715 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี