พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ คุณวสันตร์ รัตนานุภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมท์ตี้  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี