การประชุมคณะกรรมการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี