โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สาขาวิชาฟิสิกส์

คุณนิพนธ์ เพ็ญราชา รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Giffarine Skyline Laboratory and Health Care  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการแก้ปัญหาในสถานประกอบการ” ในโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558  ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้อง ST1-715 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี