การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา รหัสหลักสูตร 25511911104712 วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้อง ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผศ.วรุณศิริ จักรบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  และผศ.อรัญญา ภู่รอด คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้