โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.พีรนุช กัณหดิลก จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี