คัดเลือกนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับทุน บริษัท ไทยบริดจสโตน

ตามหนังสือ เลขที่ ศธ 0578.20/3893 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ทุนการศึกษาบริษัท ไทยบริดจสโตน  จำกัด ได้สนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ทุน