การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ รหัสหลักสูตร 25511911104677  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้อง ST-1 903 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.รัชนี ภูวิพัฒนะพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ผศ.อิฐอารัญ ปิติมล คณะวิศวกรรมศาสตร์  และดร.วินัย จันทร์เพ็ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้