โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1 809 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ โดยมีวิทยาการคือ อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม และอาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้