การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ รหัสหลักสูตร 25531911104062 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และดร.รินรดี พรวิริยะสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้