ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2558  วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณรอบคณะฯ  โดยมีการจัดประเภทการประกวด  7  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์  กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มมัลติมีเดีย และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีความสามารถได้เสนอผลงานด้านโครงงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานมอบโล่เกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้