การบรรยายเรื่อง การผลิตสารปรับปรุงชีวภาพด้วยนวัตกรรมชีวภาพ และ การปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายเรื่อง การผลิตสารปรับปรุงชีวภาพด้วยนวัตกรรมชีวภาพ และ การปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมี ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ที่ทำการหมู่บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 คลอง 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี