พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่13 สิงหาคม 2558 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี