โครงการฝึกอบรมการทำงานอย่างปลอดภัย

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สารละลาย (Solution)” ในโครงการฝึกอบรมการทำงานอย่างปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2558 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.