นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทราวุธ ชุมสาย ณ อยุธยา  นายนิทัศน์ อนันต์ไพศาลสิน และ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลในโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศ ในธีมโมบาย 2558 (International Computer Programming Contest on Mobile 2015: iCPC on Mobile 2015)

โดย นายภัทราวุธ ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (Gold Prize) ชื่อผลงานคือ “Location Detecting using AR location based Application” นายนิทัศน์ อนันต์ไพศาลสิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน (Silver Prize) ชื่อผลงานคือ “Tram Tracking Application” และ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อผลงานคือ “RMUTT information for tourist” ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการติดตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับมหาวิทยาลัย Hokkaido Information Mobile) ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาจาก JASSO (Japan Student Services Organization) และ  Sakura Science เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 5 คน ประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

 

โครงการประกวดแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ระหว่างประเทศ

  • นางสาวเยาวลักษณ์ ดุงโคกกรวด                    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศ ในธีมโมบาย

  • นายนิทัศน์ อนันต์ไพศาลสิน                            สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • นายสกุลเพชร  บัวพันธ์                                    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • นายภัทราวุธ ชุมสาย ณ อยุธยา                        สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • นายศุภวัฒน์ ภูตยานันท์                                   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์