ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเมธาวี ชั้น5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ