การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รหัสหลักสูตร 25511911104688 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์สมสมัย เจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.รินรดี พรวิริยะสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้