การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.มณีกานต์ น้ำสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานกรรมการ และคณะผู้ตรวจประเมินฯ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี รหัสหลักสูตร 25511911104701 ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี