โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบประปา”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบประปา” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2557

ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20140906_111341   20140907_095652

20140907_095706   20140907_095718

20140907_095937   20140907_100829

20140907_100851   20140907_100903

20140907_100917   20140907_101021