การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ณ ห้อง ST 1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา