โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 30% ของคะแนนสอบเข้า ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึกสีเขียว 13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี